Kategorie produktů

Choroby ohrozujúce detskú nohu 

Hoci 99% detí sa rodí so zdravými nohami, už 30% prváčikov prichádza do školy s nohami výrazne poškodenými. Príčinou je nesprávna obuv. Nebezpečenstvo nosenie zdravotne závadné obuvi deťmi a mladistvými spočíva predovšetkým v tom, že každé poškodenie nôh a pohybového aparátu v detstve sa veľakrát prejaví v úplnom rozsahu až za 10 až 40 rokov.

Počas posledného desaťročia došlo v Českej republike k prevratným zmenám, ktoré sa odrážajú vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, teda aj v obuvníctve. Privatizačný proces s tendenciou priblížiť našu ekonomiku západnej odbúral štátne dotácie, ktoré vo forme tzv. Zápornej dane z obratu umožnili predajcom ponúkať detskú obuv v cenových reláciách, ktoré dnes nepokrývajú ani ceny na nákup materiálu. Obuv dnes patrí medzi jednu z najdrahších položiek nášho šatníka, preto sa nemožno čudovať, že jej spotreba klesla z 4,7 až 4,9 párov na tri páry na obyvateľa, čo je obzvlášť pre rastúce detskú nohu nedostatočné. Vzhľadom na pomerne nízkej kúpnej sile tvorí viac ako 50% všetkej u nás zakúpené obuvi lacná obuv z Ázie, ktorá má často vážne konštrukčné chyby a je tak príčinou zdravotných problémov ... 

V priebehu rokov 1997 až 1999 boli premerať a zdravotne vyšetrené 10 236 detí a dospievajúcich (4876 chlapcov a 5360 dievčat) vo veku od 3 do 19 rokov. Prieskum bol vykonaný u detí v materských a základných školách, na stredných školách a na stredných odborných učilištiach v 14 mestách našej republiky. Výber bol volený tak, aby výsledky prieskumu objektívne vypovedali o situácii na celom našom území (Praha, Karlove Vary, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Jihlava, Ostrava, Olomouc, Přerov, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Brno). Prieskum bol realizovaný v rámci grantu Ministerstva priemyslu a obchodu ČR, ktorého riešiteľmi sú VUT Fakulta technologická v Zlíne, Česká obuvnícka asociácia so sídlom v Zlíne a pracoviská nezávadného obúvania Svit Komponenty, a.s., Zlín. 

Okrem antropometrických charakteristík nôh bol pri tomto prieskume zisťovaný ich zdravotný stav. Sledované boli zdravotné komplikácie či vady nôh vrodené i získané, prevažne spôsobené nosením nevhodnej obuvi. Celkovo bolo evidovaných 14 rôznych ochorení nôh. 

K hodnotenie rozvoja klenby nožnej okrem vizuálneho posúdenia klenby v pokoji aj pohybe boli použité plantogramy (odtlačky nôh), zhotovené pomocou plantografu, ktorého princípom je snímanie odtlačku a obrysu nohy cez gumovú membránu, zospodu natretú tlačiarenskou čerňou. Plantogramy boli hodnotené metódou Chippaux-šmírák. 

Najčastejšie sa vyskytujúce vady boli spracované podľa veku po jednom roku s rozlíšením pohlavia. Ostatné, menej častejšie choroby nôh sa hodnotili u súborov rozdelených podľa veku na mladšie (od 3 do 15 rokov) a starší (od 15 do 19 rokov). Frekvencie všetkých sledovaných typov ochorení u súborov ako celku sú zachytené v grafoch. 

VBOČENÁ (valgozní) PÄTA 

 

Vbočené postavenie pätnej časti nohy sledujeme v pomerne vysokom zastúpenie vo všetkých vekových triedach. U najmladších detí je tento jav v podstate fyziologickú záležitosťou, s pribúdajúcim vekom sa však vďaka zosilňovanie svalstva a väziva mala táto vada sama upraviť. Výskyt vytočené päty u detí školského veku a v období dospievania však možno považovať za patológiu, lebo vytočená päta je predzvesťou vzniku alebo sprevádza pozdĺžne plochú nohu.

Takmer u všetkých vekových triedach bola táto vada zistená častejšie u chlapcov dokonca o jednu tretinu častejšie ako u rovnako starých dievčat.

 


Vbočená päta (chlapec 13 rokov) 
 

POZDĹŽNE PLOCHÁ NOHA (pes planus, pes planovalgus)

 

Pod pojmom detská plochá noha sa rozumie deformita nohy v rastovom veku, kedy dochádza k oploštenie vnútornej pozdĺžnej klenby a päta stojí vo zvýšenom vbočený (valgozním) postavenie. Prechod od normálneho nálezu k patologickému je spojitý, čo sťažuje diagnózu. Preťaženie je často kombinované s nedostatočne funkčným svalovým, väzivovým a kosteným substrátom. Významný podiel u tejto vady je prikladaný genetickej dispozícii, avšak to, či plochá noha vznikne, môže každý z nás podstatnou mierou ovplyvniť, napr. Správnym výberom obuvi a dobrou starostlivosťou o nohy. 

Vrodená plochá noha je veľmi vzácna. Plochá noha je asi najčastejšie sa vyskytujúce získanou deformitu nôh. Objavuje sa od najútlejšieho veku až do staroby. 

Pokles nožných klenieb sa prejavuje zvýšenou únavou nôh, pálením a niekedy aj tupou bolesťou na prednej strane predkolenia, v priebehu dlhého predného svalu holenného. V ťažších prípadoch sa objavuje zvýšené potenie nôh, opuchy, zhoršuje sa krvný obeh dolných končatín, tvoria sa kŕčové žily (varixy). Najťažšie prípady v dôsledku zmien na kostiach a značná bolestivosť spôsobujú zníženie mobilnosti postihnutého. Ploché nohy boli u nášho súboru zistené v pomerne vysokom zastúpenie vo všetkých vekových kategóriách, najčastejšie však u detí v predškolskom veku. Avšak u najmladších detí je veľmi neľahké stanoviť z plantogramů, či ide o "plochú" nohu v dôsledku existencie tukového vankúša v klenbe alebo o nohu plochú. S postupujúcim miznutím tukového vankúša v plôške počet nohách so zníženou klenbou s pribúdajúcim vekom ubúda. Zaujímavé je zistenie, že sa vo všetkých vekových kategóriách plochá noha vyskytuje častejšie u chlapcov ako u dievčat. 

 


Plochá noha (chlapec 13 let)

VYSOKÁ (Lukovit) NOHA (pes excavatus) 

 

Vysoká noha je radená medzi vrodené defekty nôh, ktoré nemožno diagnostikovať u novorodencov a zriedkakedy býva diagnostikovaná u batoliat a malých detí. Stáva sa viditeľnou až v ranom školskom veku (po zmiznutí tukového vankúša) a vyskytuje sa pomerne často (u 4 až 8% detí). Prejavuje sa extrémnym vyklenutím pozdĺžnej klenby, pričom predná priečna klenby je zvyčajne znížená. Jej ľahší stupeň - vysoký priehlavok, je pomerne častou chybou v populácii a mnohokrát sťažuje nákupy bežnej obuvi. Achillova šľacha býva skrátená, noha je málo pružná, niekedy bolestivá. Príčiny sú mnohé, hlavne sa uplatňuje svalová nerovnováha vznikajúce pri vrodených aj získaných poruchách miechy, pri svalových chorobách, u obrnou, ale tiež u nosenie nevhodné, tj. Príliš krátke obuvi alebo po zápaloch. Vysoká noha sa v našom súbore detí vyskytla už v troch rokoch veku) dvaja chlapci a jedno dievča). Výrazne vyšší je výskyt tejto vady u dievčat ako u chlapcov. U dievčat približne od 7 rokov dokonca počet vysokých nôh výrazne prevyšuje počet plochých nôh. U súboru starších detí, približne od 14 rokov, bol u oboch pohlaví zaznamenaný mierny nárast tejto ortopedické vady nôh. 

 


Odtlačok a obrys vysoké nohy (chlapec 7 rokov) 

vbočený palec (hallux valgus) 

 

V lekárskej literatúre sa uvádza, že vbočený palec je podmienený dedičnou dispozíciou a vzniká pri spolupôsobení vonkajších príčin, najmä nosením priestorovo nevhodnej obuvi - príliš špicaté s vysokým podpätkom. Z tohto dôvodu sa vbočrný palec častejšie vyskytuje u žien ako u mužov. U malých detí môže vytočené vzniknúť už nosením tesných pančúch a ponožiek. Pri tejto deformity dochádza k úchylke postavenie palca, ten sa stále viac prikláňa k ostatným prstom, u ťažších vád sa dokonca podsúva pod druhý prst. Vbočený palec býva väčšinou sprevádzaný ďalšími zdravotnými komplikáciami, ako je pokles a rozšírenie prednej priečnej klenby nožnej. Noha sa priečne rozširuje a v mieste hlavičky prvej priehlavkovej kosti sa tlakom zvršku obuvi vytvára kostený výrastok. Medzi výrastkom a kožou vzniká Gravimetrický vačok ako ochrana pred tlakom, ktorý sa nezriedka bolestivo zapáli, vytvárajú sa tu otlaky, kurie oká. Toto ochorenie palca bolo u nášho súboru detí zistené nielen v školskom veku, ale - čo je prekvapujúce - tiež dosť často už v predškolskom veku. Z dvojnásobne až niekoľkonásobne častejšieho výskytu vbočeného palca u dievčat oproti chlapcom je zrejmé, že dievčatá školského veku (a predovšetkým v období dospievania) nosia častejšie tvarovo a veľkostne nevhodnú obuv, ktorá im spôsobuje deformitu palce. 


Vbočený palec s počiatočným štádiom preloženie druhého prsta (dievča 15 rokov)
 

Deformity prstov, vbočený palec, otlaky, podnehtová podliatina (dievča 14 rokov) 

 

DEFORMITY PRSTA: kladivkové, pazúrovité, preložený prst, vbočený malíček 

 

Sú tu zahrnuté najčastejšie sa vyskytujúce deformity prstov, ktoré sú vo veľkej miere spôsobené nosením priestorovo nevhodnej obuvi, najčastejšie krátke, alebo nadmerne špicaté obuvi. Kladivkové a pazúrovité prsty sú v podstate trvalé "skrčeniny" prstov, vybočený malíček je zrkadlový obraz vbočeného palce - malíček sa uchyľuje k ostatným prstom, vo väčšej úchylke sa dvíha nad štvrtý prst, preložený prst sa objavuje ako komplikácia postupne vbočeného palca, ktorý sa podsúva pod druhý prst. </ p>

Z výsledkov je zrejmé, že vyššie uvedené príklady deformít prstov nie sú u sledovaných vekových kategórií detí a mládeže príliš časté, s vekom ich však pribúda. Najčastejšie z nich je vbočený malíček ako výsledok tlaku obuvi so zúženou špičkou v oblasti malíčka. Mnohé, voľným okom nezistiteľné, deformity prstov sa však môžu vo svojich dôsledkoch plne prejaviť až o mnoho rokov neskôr. </ P>

 

KOSTENÉ VÝRASTKY (exostózy) 

 

Dvojitá päta (haglundova exostóza), výrastky na chrbte nohy (exostisos cuneiformis), pätnej ostroha (calcar calcenei), výrastok na hlavičke prvý priehlavkovej kosti 

Vznikajú najčastejšie trvalým tlakom obuvi v miestach, kde je kosť krytá len kožou so slabou vrstvou podkožia. Dochádza tu k dráždeniu okostice, ktorá sa tomuto tlaku bráni nadprodukciou kostného tkaniva. Najčastejšie miesta sú na päte, kedy tlakom opätku obuvi vzniká dvojitá päta, pätnej ostroha - ostruhovitý kostný výrastok na spodnej strane pätnej kosti sa objavuje často u pozdĺžne plochej nohy (tento typ exostózy nebol pri našom prieskume zaznamenaný, pretože si vyžaduje rtg vyšetrenie). Exostóza na hlavičke prvej priehlavkovej kosti sprevádza často vbočený palec. Tiež na chrbte nohách sa často tvoria exostózy, a to v dôsledku nadmerného tlaku obuvi, hlavne šnurovacie, v prípadoch, keď obuv musí byť pevná ako u lyžiarov a krasokorčuliarov. Rovnako u ľudí s vysokým priehlavkom môže už bežná obuv tlakom na zvýšený priehlavok vyvolať priehlavkovej exostóza. V poslednej dobe pribúda dokonca u malých detí výskyt exostózy na chrbte nohy, a to vďaka módnemu hitu - kolieskovým korčuliam. Podľa výsledkov prieskumu počet exostóza u oboch pohlaví stúpa vekom. 

 


Dvojitá päta s pľuzgiermi (dievča 11 rokov) 
 

OTLAKY - mozoľ (tyloma)

 

Ide jednoznačne o získané ochorenie kože, spôsobené nosením tvarovo, veľkostne či materiálovo nevhodnej obuvi. Otlaky vznikajú pri striedavom pôsobení tlaku obuvi na kožu, ktorá na tlak reaguje zosilnením rohovej vrstvy pokožky. Prejavuje sa oválnym, plochým hrboľom, ktorý je na pohmat tvrdý. Ak sa nezapáli, alebo netlačia na hlboká citlivé miesta, nie je bolestivý. Toto ochorenie kože je vôbec najčastejšie sa vyskytujúce poškodenie kože nôh. 

Otlaky boli zistené u detí všetkých sledovaných vekových kategórií, nevynímajúc najmladší ročníky.

Výrazný nárast otlakov u najstarších ročníkov chlapcov aj dievčat svedčí o tom, že táto dospievajúcu mládež dáva často prednosť módnym, zdravotne škodlivým typom obuvi, čo sa podpisuje na zdravie ich nôh. Takmer vo všetkých vekových triedach je výskyt otlakov častejší u dievčat ako u chlapcov.

 


Otlaky (chlapec 13 let)
 

PĽUZGIERE a odreniny 

 

Príčinou vzniku pľuzgiere na nohe je trenie pri dlhej chôdzi v príliš tesné alebo voľné, či inak nevhodnej obuvi. V tesnej obuvi musí pokožka sledovať pohyb určitej časti obuvi a postupne sa uvoľňuje od zamše, do voľného priestoru presakuje tkanivový mok, vzniká pľuzgier. Vo voľnej obuvi dochádza k typickému trenie medzi pokožkou a topánkou. 

Výskyt pľuzgierov zisťujeme pomerne často vo všetkých vekových skupinách, teda už u najmenších detí. S pribúdajúcim vekom sa počet nájdených pľuzgierov výrazne zväčšuje. Dievčatá nosia častejšie nevhodnú obuv ako chlapci, čo dokazuje až dvojnásobný výskyt pľuzgierov u dievčat v porovnaní s chlapcami. Pľuzgiere v najvyššej miere vznikajú v jarných a letných mesiacoch, kedy sa nosia nová obuv, často naboso. 

 


Odreniny (dievča 13 let)

Dvojitá päta s pľuzgiermi (dievča 11 rokov) 
 

BRADAVICE

Rokfort patrí medzu vírusové kožné ochorenia nôh, spôsobená drobnými mikroorganizmy - papilomavírusy (vyskytujú sa až v 60 známych typoch). Podľa Kubata bývajú najčastejšie postihnuté malé deti, najmä tie, ktoré navštevujú verejné kúpele a bazény. Náš prieskum potvrdil, že toto ochorenie sa nevyhýba žiadnemu veku, pričom s pribúdajúcim vekom sa výskyt bradavíc u oboch pohlaví zvyšuje. Ochorením bradavicami trpí viac dievčatá ako chlapci. 


Bradavice (dievča 12 let)

OSTATNÉ KOŽNÉ CHOROBY: 

PLESNE (mykózy), ekzémy

 

Medzinárodná štatistiky odhadujú, že každá druhá osoba v ľudskej populácii má plesnivé nohy. Niet sa čomu čudovať, pretože miesta, ako sú plavecké bazény, športové šatne, umyvárne, ale aj kachličky plavární, sú plné plesňových zárodkov. Plesne ľahko prežívajú aj vo vnútornom záhyboch obuvi, v tkanine pančúch a ponožiek a nie je ľahké ich odstrániť. Nohy, ktoré sú dlhé hodiny uväznené v zle vetranej obuvi, najmä ak je to obuv zo syntetických materiálov, len ťažko odolávajú plesňové agresiu. Mnoho detí je tiež postihnuté vrodenými ekzémy, alebo alergickými reakciami kože na látky obsiahnuté v materiáloch obuvi. U oboch pohlaví je možné sledovať s pribúdajúcim vekom nárast rôznych kožných chorôb.

 


Pleseň (dievča 10 let)
 

Ekzém (dievča 12 let)
 

KURIE OKA (Clavus) 

 

Predikčnými miestami vzniku kurích ôk na nohe sú tie, kde sa veľmi blízko pod kožou nachádzajú hlavice priehlavkovej kostí a článkov prstov. Najčastejšie sa tvoria dlhodobým tlakom obuvi na kostnú podklad. Slovenský názov "kurie oko" má táto deformita preto, že pripomína zrenicu oka kurčaťa. 

Od mozolov sa líši tým, že jeho stredná časť, tzv. Jadro (centrálne rohový čap), je tvrdší ako ostatní rohovina. Pri chôdzi alebo pri tlaku obuvi pôsobí kurie oko niekedy aj veľmi prudké bolesti. U detí a mladistvých sa kurie oká vyskytujú len ojedinele, čo môže súvisieť okrem iného s rýchlym rastom nohou, a teda aj s častou výmenou obuvi s väčším vnútorným priestorom. S pribúdajúcim vekom však výskyt tejto vady u oboch pohlaví vzrastá.

POŠKODENIE NECHTOV

 

Podnehtové podliatiny, mechanické poškodenie nechtov, strhnutý necht, zarastený necht. Počet poškodených nechtov vzrastá s vekom, rozdiely medzi pohlavím nie sú významné. 

 


Zarasený necht (dievča 13 let)

INÉ OCHORENIA NÔH 

 

Výskyt iných ochorení nôh (úrazy, operácie, vrodené chyby a pod.) Je u oboch pohlaví takmer zhodný, ani s vekom sa počet týchto ochorení nôh príliš nemení. 

 


Zrasty druhého a tretieho prsta (dievča 4 roky) 
 

Výsledky prieskumu zdravotného stavu nôh detí a mládeže svedčí o tom, že nielen mládež, ale aj deti v predškolskom a školskom veku nosia obuv, ktorá poškodzuje zdravie ich nôh. Výsledky odrážajú nielen zníženú úroveň obúvanie, ale aj nedostatočnú starostlivosť o hygienu a zdravie nôh našej súčasnej populácie detí a mládeže. 

Príčiny možno hľadať predovšetkým v nedostatočnej ponuke kvalitné zdravotne nezávadné obuvi na našom trhu, v ekonomickej situácii mnohých rodín s malými i dospievajúcimi deťmi, vo vysokých cenách obuvi a tiež tak v nedostatočných znalostiach rodičov , niekedy aj lekárov a pedagogických pracovníkov o škodlivosti nosenie nevhodnej obuvi, a predovšetkým fatálne neznalosti rozpoznať dobrú topánku od zlé.

Častý výskyt bradavíc a iných kožných ochorení varuje pred podceňovaním hygieny v kúpeľných zariadeniach, v spoločných šatniach, umyvárňach a športových kluboch. Varovanie sa viaže v neposlednom rade aj k noseniu obuvi zo syntetických materiálov.